Northeast Anatolian Prayer Kilim, ca. 1800,  117x155cm. (item code: AKPER).

Detail 1
Detail 1
Detail 2
Detail 2
Detail 3
Detail 3
Detail 4
Detail 4